Algemene voorwaarden
Base Packaging

Base Packaging BV, gedeponeerd op 27-1-2015 bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 62516868. Base Packaging wordt in de algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’ of ‘ons’/’onze’. De partij die een overeenkomst aangaat met Base Packaging binnen het kader van de bedrijfsvoering wordt aangeduid met ‘wederpartij’ of ‘afnemer’.

1. Algemeen
1.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarop dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon dan wel diens vertegenwoordigers (s), ge(vol)machtigde(n), rechtverkrijgende (n) en erfgenamen, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

2. Aanbiedingen
2.1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.
2.3. Toezending van aanbiedingen en (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de afnemer binnen twee dagen na ontvangst van deze opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.
3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons zijn bevestigd.
3.3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan ons alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten.
3.5. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. Toelaatbare afwijkingen ten opzichte van de orderbevestiging
4.1. Ten opzichte van de in de orderbevestiging vermelde specificaties zijn de navolgende afwijkingen zowel naar boven als naar beneden toelaatbaar. Ter beoordeling, of die afwijkingen overschreden zijn, zal het gemiddelde van het in totaal in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum, als maatstaf gelden. Voor andere eigenschappen dan waarvoor hierna de toelaatbare afwijkingen zijn genoemd, zullen toelaatbaar zijn de bij eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen.
4.2. Hoeveelheid
Voor de bestelde hoeveelheid is een redelijke meer of minder percentage toelaatbaar. In deze wordt redelijk geacht te zijn het percentage zoals in de branche gebruikelijk is. Onder partij wordt hierbij verstaan de overeengekomen hoeveelheid in een soort, kwaliteit, kleur en uitvoering. Indien een minimum- of maximum hoeveelheid is overeengekomen, is het dubbele percentage naar boven respectievelijk beneden toelaatbaar. Wordt een partij door de wederpartij in verschillende fabricage partijen onderverdeeld, dan gelden bovengenoemde percentages voor elk van de fabricage partijen. Wordt een partij door ons in gedeelten geleverd dan gelden bovengenoemde percentages voor de totale partij. Indien is overeengekomen dat een partij wordt verdeeld over een aantal colli met een bepaling omtrent het gewicht, aantal of lengte per colli, dan is zodanige bepaling geheel vrijblijvend en gelden bovengenoemde percentages voor de gehele partij. Bij toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid wordt de in feite geleverde hoeveelheid aan de wederpartij in rekening gebracht.
4.3. Kleur
Afwijkingen van de overeengekomen kleur zijn toelaatbaar, behoudens voor zover zij bij de toegepaste productie methoden voorkomen hadden kunnen en moeten worden. De houdbaarheid van kleuren wordt niet gegarandeerd,
ongeacht het gebruik van aanduidingen als lichtecht en lichtbestendig in correspondentie, offerte of orderbevestiging.
4.4. Dikte en gramgewicht
De toelaatbare afwijkingen van overeengekomen dikte en gramgewicht bedragen voor:
a aluminiumfolie (al dan niet als bestanddeel van een ander product) 8%
b kunststoffilm 10%, met een minimum van 0,01 mm
c andere materialen 15%
4.5. Dikte en gramgewicht
Bij vellen, rollen, zakken en tapes is een minimum tolerantie van 5% toelaatbaar. Ook voor precisierollen zijn bovenstaande afwijkingen toelaatbaar, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Prijzen
5.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
5.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten,
sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op leveringen af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in Nederlands valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.3. In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienoverkomst te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal afnemer zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen nadat schriftelijk door ons kennis is gegeven aan afnemer van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. Deze bepaling is niet van toepassing op prijsverhoging waartoe wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn.

6. Levering en levertijd
6.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten gaat het risico van goederen op de wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
6.2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond (maar uiterlijk binnen 2 werkdagen) bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, zulks op straffe van verval van recht om een beroep te doen op non conformiteit.
6.3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend.
6.4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake ‘betaling’.
6.5. De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet het gevolg is van onze opzet of grove schuld, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit een schriftelijke overeenkomst blijkt. De wederpartij kan na herhaald levertijdoverschrijding ons schriftelijke in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij wij in overmacht in de zin van artikel 9 verkeren.
6.6. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

7. Transport/Risico
7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
7.2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
7.3. Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

8. Emballage
Vellen en rollen worden bruto voor netto geleverd, waaronder uitsluitend te verstaan het gewicht van het te leveren product, inclusief koker en eerste verpakking. De eerste verpakking wordt niet apart in rekening gebracht. Heeft de wederpartij echter speciale wensen ten aanzien van de emballage of achten wij het noodzakelijk speciale verpakkingen toe te passen, dan worden deze apart in rekening gebracht.

9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.
9.2 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
9.3 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Behoudens indien de wet anders bepaalt, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van directe of indirecte schade, van welke aard dan, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelden.
10.2. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-faktuurwaarde van het geleverde.

11. Reclames
11.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening.
11.2. Voor reclames betrekking hebbende op non conformiteit geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering moeten zijn ingediend.
11.3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
11.4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
11.5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons bepaalde voorwaarden.
11.6. In voorkomend geval van reclames, heeft de wederpartij niet het recht om betaling van het niet betwiste deel van een levering op te schorten.
11.7. Het op reclame betrekking hebbende deel van een levering wordt uitgesloten van verrekening.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zolang enige factuur – ook indien deze (mede) betrekking heeft op levering van andere goederen, bijkomende werkzaamheden en/of verhoogd is met kosten en/of schaden – niet volledig is voldaan, blijven (dan wel worden) deze goederen ons eigendom tot het tijdstip van volledige betaling. Partijen beogen in dit verband een verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen.
12.2. Zolang goederen conform artikel 12.1 nog ons eigendom zijn is de wederpartij niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan ons toebehorend (on)roerend goed, behoudens wanneer zulks noodzakelijk is voor normale uitoefening van zijn bedrijf. Bij overtreding van deze bepaling door de wederpartij zal deze aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1,5 maal de netto-factuurwaarde onverminderd ons recht op aanvullende schadevergoeding. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een wederpartij is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling conform artikel 12.1 de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk is voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen voor ons ontstaat.
12.3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij in verzuim verkeert. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 2.500,-- per dag of gedeelte van een dag dat hij zijn medewerking onthoudt.

13. Tekeningen, clichés e.d.
13.1. De proeven, geleverd voor bedrukking zijn door ons digitaal of op papier met de hand gemaakt. Uitsluitend verbeteringen van fouten in de samenstelling zijn te onzen laste, echter slechts voor zover deze een gevolg zijn van foutieve uitvoering van de oorspronkelijke opdracht. Iedere verbetering van fouten of verandering in tekening, tekst of kleur welke ons wordt doorgegeven nadat het cliché in gebruik genomen is, komt ten laste van de wederpartij.
De juistheid en de stabiliteit der tinten worden niet gewaarborgd. Clichés die door of met toestemming van de wederpartij in gebruik zijn genomen worden geacht te zijn goedgekeurd.
13.2. Alle – al dan niet op verzoek van de wederpartij – door of in opdracht van ons gemaakte ontwerpen, tekeningen, clichés, pragewalsen, litho’s dia’s e.d. die niet afzonderlijk aan de wederpartij in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom, ook indien de wederpartij in de kosten hiervan heeft bijgedragen. Zij moeten op ons verzoek onmiddellijk worden geretourneerd. Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft kunnen de kosten van een bepaald ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht betreffende door ons of in opdracht van de wederpartij vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. blijft ons eigendom tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij is overgedragen.
14.2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, verband houdende met het ontwerpen van enige tekening, vorm of anderzijds enig product waarop een auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom kan rusten. De wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk dienaangaande ter zake van in opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, reliëfs, plastieken, dessins, modellen e.d.

15. Betaling
15.1. Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
15.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook wanneer de wederpartij bij enige overschrijving anders vermeldt.
15.3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te rechten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij (i) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij (ii) enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

16. Rente en kosten
16.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
16.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17. Toepasselijk recht
17.1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
17.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

18. Geschillen
18.1. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Rotterdam, onverminderd ons recht om de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Klik hier om de Algemene Leveringsvoorwaarden te downloaden als PDF bestand.

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op!

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Of een afspraak maken met één van onze productadviseurs?Neem dan contact met ons op!
Base Packaging BV
Nieuweweg 10
2675 BC Honselersdijk

KvK nr. 62516868
BTW nr. NL854848733B01
Of wilt u meteen een product bestellen? Stuur dan uw order naar info@basepackaging.nl.
Vraag offerte aan
Bel mij terug